COMPLIANCE
MANAGEMENT

De basis van een managementsysteem is het vastleggen van gemaakte afspraken over de uitvoering van het beleid aan boord en aan wal met het doel de veiligheid te verhogen en risico’s tot een minimum te beperken. De verschillende normen van management systeem standaarden hiervoor worden vastgesteld door diverse maritieme organisaties zoals de International Maritime Organization (IMO) en de International Labour Organization (ILO).  Welke internationaal een standaard neerzetten voor de maritieme industrie.

De drie meest voorkomende codes waarop management systemen voor de maritieme industrie worden gebaseerd zijn:

 • International Safety Management (ISM code)
 • Maritime Labour Convention (MLC code)
 • International Ship and Port Facility Security (ISPS code)

De ISM code is een dynamisch systeem dat doorlopend aangepast wordt aan de praktijk aan boord en het beleid van het bedrijf. De MLC code geeft ondersteuning en inzicht in arbeidsrecht op zee terwijl de ISPS code moet zorgen voor adequate scheeps- en havenbeveiliging. Bij alle drie de codes spreekt men van een compliance-systeem, omdat deze helpen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving te voldoen.

ISM

Het doel van ISM is het beheersen en beperken van risico’s op het gebied van veiligheid voor schip en opvarenden en milieuverontreiniging bij de operatie van schepen.

Rood Boven Groen heeft onder het motto “less is more” een digitaal Safety Management Systeem (SMS) ontwikkeld. In dit scheepsspecifieke document worden beleid en procedures vastgelegd ten behoeve van de veilige operatie van het schip, gebaseerd op de 12 hoofdstukken van de ISM code. Het is opgebouwd uit diverse modules, waardoor het eenvoudig kan worden aangepast aan alle typen schepen. Ondanks zijn eenvoud omvat het systeem alle vereiste checklijsten, procedures en oefeningen.

Inmiddels worden hierop gebaseerde systemen naar volle tevredenheid toegepast op  koopvaardij- en passagiersschepen en commerciële zeilschepen. Deze systemen zijn goedgekeurd door een aantal IACS klassebureau’s.

Onze expertise

 • Ontwikkelen van een nieuw scheepsspecifiek ISM systeem/SMS
 • Aanpassen van bestaande ISM systemen
 • Trainen van bemanningsleden
 • Designated Person Ashore diensten (DPA)
 • Planned Maintenance System
 • Risk assessment
 • In- en externe audits
 • Designated Person Ashore detachering

ISPS

Het doel van de ISPS code is het beveiligen van schepen en havens tegen diverse bedreigingen, zoals terrorisme, piraterij, diefstal, cyber crime etc.

De code beschrijft de verantwoordelijkheden van de overheid, de havenautoriteiten, scheepsvaartbedrijven en bemanningsleden.
Belangrijk bij de implementatie van de ISPS code aan boord zijn onder meer een Ship Security Assessment en Ship Security Plan. De Company Security Officer (CSO) en Ship Security Officer (SSO) zijn verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering hiervan.

Onze digitale scheepsbeveiligingsplannen worden veelvuldig op verschillende typen schepen toegepast. De opzet is in verband met gebruikersgemak gebaseerd op de 13 hoofdstukken van de ISPS code.

Onze expertise

MLC

Het MLC-2006, ofwel het Maritiem Arbeidsverdrag, heeft als doel de arbeidsomstandigheden van zeevarenden te beschemen en verbeteren. Het MLC-2006 is van toepassing op alle zeeschepen die betrokken zijn bij commerciële activiteiten.

Schepen vanaf 500 GT dienen gecertificeerd te zijn voor MLC-2006. Schepen tot 500 GT hoeven dit niet, maar moeten wel aan de MLC-2006 vereisten voldoen.
MLC certificering bestaat uit een MLC-certificaat en een Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) Part I en II.

In DMLC Part I geeft de vlaggenstaat aan hoe het MLC in de nationale wetgeving is geïmplementeerd. In DMLC Part II geeft de scheepseigenaar aan door middel van welke procedures het schip doorlopend aan de MLC-regelgeving voldoet.
Voor het opstellen van dit DMLC Part II heeft Rood Boven Groen een online tool, de MLC Document Generator, ontwikkeld.

Onze expertise

 • Implementatie MLC 2006
 • MLC gap analysis uitvoeren om uw compliance helder te krijgen
 • Opstellen plan van aanpak
 • Implementatie van MLC 2006
 • In- en externe MLC audits
 • MLC training van kantoorpersoneel en bemanningsleden

Interim QHSE Management

Als Interim QHSE manager voelen wij ons verantwoordelijk voor het QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) beleid binnen een organisatie. Wij richten ons hierbij vooral op het creëren van een veilige en gezonde werkplek aan boord en aan wal, houden toezicht op het naleven van wettelijke kaders (compliance) en besteden aandacht aan het creëren van draagvlak voor QHSE binnen de organisatie.

Tot onze werkzaamheden behoren onder andere:

 • Opstellen, bewaken en (laten) uitvoeren van het QHSE-beleid van de organisatie
 • Organiseren en uitvoeren van zowel interne als externe audits
 • Analyseren van veiligheidskwesties (safety issues ) en opstellen van verbeterplannen
 • Verkrijgen, behouden en beheren van ISO-certificeringen (bijvoorbeeld ISO14001, ISO9001, en ISM, ISPS en MLC)
 • Actief creëren van draagvlak voor QHSE-beleid binnen de organisatie
 • Adviseren van managementteam en lijnmanagement
 • Fungeren als aanspreekpunt voor overheidsinstanties en auditors
 • Coachen van collega’s die te maken hebben met QHSE-beleid
 • Eventueel opleiden en begeleiden van QHSE-auditors