ISM News

Update nr. 108

In deze ISM News Update:

 • Maritime Single Window: regeling kleine havens vervallen
 • Guidance Ship Recycling IHM
 • Covid-19
 • MLC-inspecties schepen <500GT
 • Opleggen in Coronatijd
 • Non-ISPS statement
Terug naar alle News Updates

Maritime Single Window: regeling kleine havens vervallen

Tot eind december 2019 kon de zeilchartervaart bij het binnenlopen van havens gebruik maken van de procedure die gold voor ‘kleine havens’. Ook bij binnenlopen van niet-kleine havens konden deze schepen bij het vervullen van de douaneformaliteiten gebruik maken van de ‘kleine havens procedure’.
Deze procedure is sinds 21 december 2019 niet meer van toepassing, klik hier voor het nieuwsbericht hierover.
Zeeschepen die ligplaatsen in kleinere havens bezoeken (dus ook charterschepen in niet-kleine havens), moeten zich per 21 december 2019 elektronisch melden bij genoemde autoriteiten.
De meldplicht aan autoriteiten is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving voor havenautoriteiten, Douane en Grensbewaking. Daarin is vastgelegd welke meldverplichtingen gelden in welke havens, voor welke schepen in welke situaties. Het gaat hierbij om de volgende meldformaliteiten:

 • Bevoegde autoriteiten van havens: aankomst- en vertrekmeldingen, melding   gevaarlijke en verontreinigende stoffen, beveiligingsmeldingen (security), melding scheepsafval (waste) en melding ten behoeve van havenstaatcontrole;
 • Douane: meldingen en aangiftes in het kader van de Douaneprocessen Binnenbrengen, Uitgaan en Proviandering voor de havens die zijn aangewezen in de Algemene Douaneregeling
 • Grensbewaking: meldingen betreffende de personen aan boord bij grensoverschrijding.

Voor het elektronisch melden in kleinere havens wordt gebruik gemaakt van de bestaande meldsystemen van grotere havens in de nabijheid (Enigma+, PSC of Port Visit).
Het verdient aanbeveling om via een agent in te klaren en vooral ook om het inklaren bij de verwachte haven van aankomst op te nemen in de reisvoorbereiding.

 

Guidance Ship Recycling IHM

De EMSA heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd over de scheepsinspecties door Port States overeenkomstig de Regulation (EU) 1257/2013 on ship recycling. Deze richtlijn maakt duidelijk dat vanaf 31 december 2020, elk schip >500GT van elke vlag dat een EU-haven of ankerrede aandoet het volgende aan boord moet hebben:

 • Een IHM-rapport (Inventory Hazardous Materials) welke conform is aan de EU-Ship Recycling Regulation, en
 • Voor EU-gevlagde schepen: Een geldig certificaat
 • Voor non-EU gevlagde schepen: een namens die vlag afgegeven verklaring van overeenstemming.

Let erop dat alleen een IHM-rapport niet de verplichting tot naleving dekt.

Om te voldoen dient men aan boord te hebben:

 1. Het IHM-rapport
 2. Het IHM-certificaat (dat elke 5 jaar vernieuwd dient te worden)
 3. Om er zeker van te zijn dat de certificering kan worden verlengd, moet uw IHM worden onderhouden. Bijvoorbeeld door uw inkoopbeleid op scheepsconstructies en uitrusting te omschrijven in uw Safety Management Systeem d.m.v. een materiaalverklaring.

Het wordt eigenaren en exploitanten van bestaande schepen met IHM’s ten zeerste aanbevolen om ruim vóór december 2020 aan de EU-SRR te voldoen. Dit vanwege het grote aantal schepen dat tegelijkertijd aan de eisen zal moeten voldoen.

 

Covid-19

Het Coronavirus/ de Covid-19 pandemie beïnvloed bijna elk aspect in de samenleving. Zo ook in de maritieme sector. Zowel havens als schepen dienen Corona-gerelateerde protocollen te hebben, en protocollen ten aanzien van certificering zijn gewijzigd.
Op onze website hebben we veel van deze informatie verzameld, voor zowel scheepseigenaren als bemanningsleden. Naar ieders keuze vrij te downloaden.
Wel willen wij u wijzen op het belang van het Contingency Plan van de Nederlandse overheid. In het geval van verlopen certificaten en documenten is het belangrijk om dit plan bij uw certificaten te bewaren, om aan te tonen dat de NL-overheid als gevolg van Covid-19 akkoord is.
Dit plan wordt met enige regelmaat gereviseerd dus check regelmatig of u de laatste versie nog heeft.

 

MLC-inspecties schepen <500GT

Alle Nederlandse zeeschepen (enkele uitzonderingen daargelaten die op de website van ILenT te vinden zijn) dienen te voldoen aan het MLC-2006. Voor schepen van meer dan 500 GT is er een verplichting tot certificering. Voor schepen van minder dan 500 GT wordt certificering sterk aanbevolen maar is het niet verplicht.
Terwijl de klassebureaus de certificering voor schepen >500GT voor hun rekening nemen, controleren de vlaggenstaten de naleving op schepen <500GT. Voor deze schepen wordt geadviseerd om een DMLC part I & II op te stellen waarin de procedures staan.
Voor deze schepen is tijdens de ratificering afgesproken dat de controle door de vlaggenstaat 3-jaarlijks gebeurt.
Wij raden aan om zelf een afspraak voor deze inspectie te maken. Dit heeft uiteraard als voordeel dat er een datum, tijd en locatie kan worden afgesproken. Op schepen waarvoor geen afspraak is gemaakt doet ILenT/Scheepvaart niet aangekondigde inspecties.
Echter het is gebleken dat deze niet altijd binnen het window van 3 jaar gebeurt, en dat het betreffende schip bij een buitenlandse Port State Control dus geen bewijs van 3-jaarlijkse inspectie kan aantonen. Zelf een afspraak maken voorkomt deze problemen.

 

Opleggen in coronatijd

Voor veel (zeil)schepen wordt, door de Corona-maatregelen, het seizoen zo drastisch kort dat het misschien onrendabel wordt om nog te gaan varen op het moment dat de regels versoepeld worden.
In dit geval kunnen schepen ervoor kiezen om stil te liggen en gebruik te maken van de uitstel-mogelijkheden die de overheid biedt in het ‘Contingency Plan’. Indien er op deze manier stilgelegen wordt, dient men dit in goed overleg met de Klasse en de verzekering te doen en het Contingency Plan bij de eventueel verlopen certificaten te bewaren.
Wel willen wij de schepen erop attenderen dat, mochten veel schepen hiervan gebruik maken, het straks erg druk wordt als iedereen op hetzelfde moment de certificaten nieuw aanvraagt.

 

Non-ISPS verklaring

Gezien een wijziging in de EU 2009/45 richtlijn, is de Nederlandse overheid aan het bepalen wat haar standpunt is inzake het al dan niet afgeven van EU2009/45 verklaringen of certificaten. Pas nadien kan er worden bepaald wat de juiste tekst zou moeten gaan worden voor de bewuste verklaringen.
Op dit moment zijn hier nog geen ontwikkelingen in te melden, de verklaring is dus nog niet afgegeven.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team