ISM News

Update nr. 73

In deze ISM News Update:

  • Punten met betrekking tot de nieuwe wet zeevarenden
  • Port State Control concentrated inspection campaign
  • Ship Security Officer nu via Rood Boven Groen
Terug naar News Updates

Punten met betrekking tot de nieuwe wet zeevarenden

AANVRAGEN VAARBEVOEGDHEID RATING: voor de aanvraag van een vaarbevoegdheid als Rating Deck of Rating Engineroom moet voortaan, naast het bewijs van vaartijd, ook een verklaring ondertekend door de kapitein of de hoofdwerktuigkundige worden ingediend. Het te gebruiken formulier voor deze verklaring is te downloaden vanaf de KIWA website.

MONSTERBOEKJE INVULLEN: zoals genoemd in onze ISM News Update 72, moeten voor het invullen van vaartijd in de nieuwe monsterboekjes nieuwe afkortingen gebruikt worden. Het oude type monsterboekje kan worden ingevuld op de wijze die tot nu toe gebruikelijk was.

VAARBEVOEGDHEDEN SCHIPPER MACHINIST BEPERKT WERKGEBIED: voor de houders van het diploma SMBW is het vaargebied verruimd waarbinnen de bevoegdheid “reizen nabij de kust” geldig is. Met de vaargebieden is aangesloten bij de definiëring van vaargebieden volgens het UNCLOS-verdrag. De koppeling met een werkhaven is losgelaten.
Bij de afgifte van vaarbevoegdheidsbewijzen voor reizen nabij de kust wordt onderscheid gemaakt tussen drie vaargebieden, waarvoor in oplopende zin zwaardere eisen worden gesteld aan de te overleggen aanvullende bewijzen.
– De Nederlandse territoriale zee en aansluitende zone (tot 24 mijl uit de kust).
– De Nederlandse territoriale zee, aansluitende zone en exclusieve economische zone (tot maximaal 200 mijl uit de kust).
– De internationale kust. Dit betreft de vaargebieden voor reizen nabij de kust zoals gedefinieerd door de betreffende buitenlandse kuststaat.
De Werkhaven wordt overigens niet meer op een aparte verklaring of scheepscertificaat genoemd, maar dient voortaan in het logboek vermeld te worden.

FAMILIARISATIE ISPS-PLICHTIGE SCHEPEN: Op ISPS-plichtige schepen dient security (beveiliging) in de familiarisatie opgenomen te zijn. Met voorschrift VIII/2 stelt het STCW verdrag normen met betrekking tot het wachtlopen aan boord (brug, dek, mk, etc). Bij de kapitein is de verplichting neergelegd ervoor te zorgen dat de bemanning deze normen in acht neemt.

BUITENLANDSE OFFICIEREN OP NEDERLANDSE SCHEPEN: Het CRA (Certificate of Receipt of Application, ofwel: “voorlopig bewijs van aanvraag tot erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs”) is opgenomen in de wet. Wel moet bij de aanvraag een verklaring van de zeewerkgever overhandigd worden over een aanstaand dienstverband.
Sinds 3 mei 2014 hoeven buitenlandse officieren geen kennisbewijs wetgeving en openbaar gezag meer te overleggen bij het aanvragen van hun vaarbevoegdheidsbewijs. Dit geldt alleen nog voor kapiteins en niet meer voor HWTK’s, eerste stuurlieden en tweede werktuigkundigen. De laatst genoemden moeten wel “kennis hebben genomen” van het gedeelte “wetgeving”. De KVNR heeft hiervoor een Syllabus beschikbaar gesteld.

VAARBEVOEGDHEID VOOR ANDERE BEDRIJFSTAK: Kapiteins en stuurlieden die in dezelfde functie in een andere bedrijfstak willen gaan varen dienen eerst een “vaarbevoegdheid op aanvangsniveau” aan te vragen en daarmee 3 maanden ervaring op te doen. Daarna kan pas een langlopend vaarbevoegdheidsbewijs voor de nieuwe bedrijfstak worden afgegeven en wordt de vaartijd in de verschillende bedrijfstakken aan elkaar gelijkgesteld ten behoeve van verlengen en verhogen van een vaarbevoegdheid. Voorwaarde is wel dat alle noodzakelijke schooldiploma’s vooraf behaald zijn (denk aan Sail Endorsement of KHV).

 

Port State Control Concentrated Inspection Campaign

Voor de maanden september t/m november 2014 heeft PSC de controle op rusturen gekozen als speerpunt voor haar CIC (Concentrated Inspection Campaign)! Een overzicht van de zaken waarop in dit kader gecontroleerd kan worden is te downloaden van de RBG website: (deze download is komen te vervallen).

 

Ship Security Officer nu via Rood Boven Groen

De Ship Security Officer training van Rood Boven Groen is onlangs goedgekeurd door ILT. Deze cursus is verplicht voor officieren belast met de veiligheidsorganisatie aan boord van zeeschepen zoals vereist in SOLAS en de ISPS Code. Meer informatie is te vinden op onze website onder het menu onder trainingen.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team