ISM News

Update nr. 86

In deze ISM News Update:

  • Ontwikkelingen rond gebruik SafeSeaNet
  • VBB STCW 2010 ook voor buitenlandse officieren
  • Afgifte sewage in special area Oostzee
  • ECDIS, Hoogspanning en Radar nodig voor VBB koopvaardij
  • CIC 2016: MLC-2006
  • Aanvraag Wreck removal certificate
Terug naar News Updates

Ontwikkelingen rond gebruik SafeSeaNet

Het Maritime Single Window (MSW) is het platform voor informatieoverdracht tussen overheidsinstanties en schepen. Het idee is dat schepen met één enkele melding meerdere overheidspartijen bedienen. Het MSW is ontwikkeld volgens de Europese Richtlijn 2010/65. Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.
Denemarken geeft inhoud aan het Maritime Single Window middels SafeSeaNet. Dat heeft de afgelopen weken voor beroering gezorgd bij schepen in de Deense wateren. Zo werden extra Port State Controles uitgevoerd als reactie op het niet aanmelden via SafeSeaNet.
De BBZ houdt zich momenteel bezig met de vraag of het voor schepen <300GT ook nodig is zich te melden via SafeSeaNet. Duidelijk is dat schepen van ≥300GT zich moeten aanmelden. Rood Boven Groen heeft om die reden een handleiding geplaatst op de website voor gebruik van SafeSeaNet. Na de release van de handleiding is er een update geweest, om alle informatie nog meer overzichtelijk weer te geven.
Rood Boven Groen houdt de informatie omtrent SafeSeaNet en andere vormen van het Maritime Single Window goed in de gaten. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij onze klanten middels de ISM News Update daarvan op de hoogte stellen.

 

VBB STCW 2010 ook voor buitenlandse officieren

Veel officieren zijn inmiddels al bezig met de verlenging van hun vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competency) conform STCW 2010. Met het oog op de verwachte levertijden bij het KIWA een goede planning. Buitenlandse officieren die op een Nederlands schip varen, moeten extra alert zijn. Zij moeten ook hun Erkenning van Vaarbevoegdheidsbewijs verlengen.
Een Nederlandse Erkenning van VBB wordt eveneens door het KIWA uitgegeven. De geldigheidsduur van het erkenningsbewijs loopt gelijk met het originele vaarbevoegdheidsbewijs. Verlengen van het buitenlandse VBB conform STCW 2010, betekent dus ook het opnieuw aanvragen van een Nederlandse Erkenning van VBB. Uiteraard verzorgt Rood Boven Groen dit graag voor u. Voor meer informatie, kunt u terecht op onze website.

 

Afgifte sewage in special area Oostzee

De Oostzee is door de IMO benoemd als zogenaamde Special Area met betrekking tot MARPOL annex IV. Dat heeft consequenties voor de afgifte van sewage. Een van onze ISM-schepen is hierop onlangs gecontroleerd door WSP Rostock.
Naar aanleiding van deze controle, is de aanbeveling van Rood Boven Groen om de aanschaf van een sewage treatment plant te overwegen. Een dergelijke installatie zorgt ervoor dat sewage op een ecologisch verantwoorde manier wordt behandeld, voordat het geloosd wordt. Het gebruik van een sewage treatment plant beperkt daarmee ongewenste omgang met sewage en levert veel winst op bij een eventuele controle.

 

ECDIS, Hoogspanning en Radar nodig voor VBB koopvaardij

Voor een koopvaardij vaarbevoegdheidsbewijs conform STCW 2010 gelden aanvullende eisen ten opzichte van STCW 95. Stuurlieden en kapiteins in de koopvaardij moeten aantonen dat zij beschikken over ECDIS en Radarnavigator (management level). Werktuigkundigen moeten beschikken over Hoogspanning. Maritieme officieren moeten over alle drie de certificaten/bewijzen beschikken.
Als niet wordt voldaan aan deze aanvullende eisen, verloopt de vaarbevoegdheid. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Zeker niet omdat het opnieuw geldig maken van een verlopen vaarbevoegdheid conform STCW 2010 niet eenvoudig is. Het betekent op zijn minst 90 dagen boven de sterkte varen.
Dus nog niet in bezit van ECDIS, Radarnavigator en/of Hoogspanning? Maak er zo gauw mogelijk werk van!

 

CIC 2016: MLC-2006

In september start een nieuwe Concentrated Inspection Campaign (CIC). De inspecties worden tegelijkertijd met reguliere (PSC) inspecties uitgevoerd. Dit jaar komt de focus te liggen op de naleving van de Maritime Labour Convention (MLC).
De MLC-wetgeving is sinds 2013 van kracht. Paris MoU wil met de CIC van 2016 nagaan, of de MLC wordt nageleefd aan boord van schepen.
Eerder deze maand was op maritiemnieuws.nl te lezen, dat de naleving van de MLC op Nederlandse schepen <500GT te wensen overlaat. Resultaten van inspecties van ILT op deze schepen in de periode 2013-2015 laten zien dat drie onderwerpen qua overtreding relatief hoog scoren: het ontbreken van een arbeidscontract, een risico-inventarisatie en de registratie van arbeidstijden.

 

Aanvraag Wreck removal certificate

Sinds 14 april 2015 zijn scheepseigenaren zelf verantwoordelijk voor de berging van een scheepswrak na een ongeval op zee. Schepen van 300GT of meer moeten daarom beschikken over een Wreck Removal Certificate van hun vlaggenstaat.
Tot voor kort kon dit certificaat alleen in het buitenland worden aangevraagd. Inmiddels is het certificaat ook aan te vragen via ILenT. Dit kan middels het formulier Civil Liability.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team